GAANCoachingBanner7.jpg GAANCoachingBanner8.jpg GAANCoachingBanner9.jpg GaanCoachingBanner1.jpg GaanCoachingBanner3.jpg GaanCoachingBanner4.jpg GaanCoachingBanner5.jpg GaanCoachingBanner6.jpg
A+ A A-

Tarieven

Persoonlijk coachen

Particulieren
Kennismakingsgesprek (maximaal 45 minuten) gratis
Coachen per sessie (maximaal 1,5 uur) 70 euro inclusief 21% BTW 

Zakelijk
Kennismakingsgesprek (maximaal 45 minuten) 25 euro exclusief 21% BTW
Coachen per uur 70 euro exclusief 21% BTW

Themawandelingen
Per persoon (particulier) 15 euro inclusief 21% BTW
Afhankelijk van de wensen en de duur van de wandeling, in overleg.
Neem contact op voor de mogelijkheden linda@gaancoaching.nl of bel 06-48222110

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden GAAN! coaching

1 Algemeen
GAAN! coaching is opgericht door Linda Floris (hierna te noemen “de coach”), gevestigd te Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59854707.
GAAN! coaching richt zicht op de organisatie van thema-wandelingen voor individuen en groepen (hierna te noemen “de coachee”), alsmede op de coaching van individuen.

2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en/of schriftelijke offertes van en overeenkomsten met GAAN! coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3 Werkwijze
Thema-wandelingen
Inschrijving voor een wandeling geschiedt per email en is na betaling definitief.

Persoonlijke coaching
In een kennismakingsgesprek van ten hoogste 45 minuten bepalen de coach en de cliënt of zij een coachtraject samen aangaan. Deze overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Na afloop van ieder gesprek wordt een afspraak voor de volgende keer gemaakt. Aan het begin van het gesprek wordt de afgelopen periode geëvalueerd.Na drie sessies wordt het traject tot dan toe geëvalueerd en wordt bepaald hoe de verdere werkwijze is.

4 Uitvoering van de overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor de coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de coach gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.

5 Vertrouwelijkheid
Gesprekken tussen de coach en de coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Ook wanneer de cliënt de werkgever van de coachee is, wordt er niet over de inhoud gesproken zonder toestemming van de coachee.

6 Annuleringsvoorwaarden
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, per email of telefonisch.

7 Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website GAAN! coaching (www.gaancoaching.nl) of zijn op te vragen bij GAAN! coaching.Tariefswijzigingen zullen ingaan een maand na schriftelijke aankondiging.

8 Betalingsvoorwaarden

Particulieren

Themawandelingen:
Na betaling ben je ingeschreven voor een wandeling.

Individuele coaching:
Na afloop van een gesprek: contante betaling. Of na ontvangst van de factuur: betaling binnen 14 dagen.

Zakelijk
Na ontvangst van de factuur: betaling binnen 14 dagen netto.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt GAAN! coaching een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is GAAN! coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van GAAN! coaching, is GAAN! coaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De hieraan verbonden kosten zijn, volgens de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand zal GAAN! coaching de verdere afspraken op schorten, totdat er voldaan is aan de betalingsverplichting.

10 Opschorten, ontbinding en tussentijdse opzeggen van de overeenkomst
De coach kan nakoming van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
De coach is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

11 Aansprakelijkheid
De coach heeft een inspanningsverplichting en garandeert geen resultaat. GAAN! coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door GAAN! coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijden van GAAN! coaching.
De vergoeding kan nimmer meer zijn dan wordt uitgekeerd door de zijdens de coach afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor cliënt geldende eigen risico.

12 Toepasselijk recht en geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen.
Klachten worden schriftelijk of via email binnen 14 dagen na afloop van een gesprek of wandeling gemeld. Bij geschillen zullen de coach en de cliënt zich tot het uiterste inspannen om tot een redelijke oplossing te komen.

GAAN! coaching

Vergoedingen

Een dag ziekte kost je werkgever al gauw € 250, bestaande uit loonkosten, vervanging en gederfde omzet. Het kan voor hem interessant zijn om jouw coachingtraject te vergoeden. Tevens kan je informeren bij de ziektekostenverzekeraar of deze kan bijdragen.

Als je naar een feestje gaat, dan wil je goed voor de dag komen. Je winkelt en schaft al dan niet na enig aarzelen, iets nieuws aan, een jurkje, schoenen en misschien nog een tas. Blij en met een goede uitstraling ga je naar het feest. Wanneer je jezelf tracteert op een coachsessie, heb je daar iedere dag, bij elke gelegenheid profijt van. Wat is het jou waard om je zelfverzekerd en je goed te voelen?  Je kunt het beschouwen als persoonlijke investering in jezelf.  En weet: als je het zelf bij elkaar verdient, ben je nog gemotiveerder en kun je nog trotser op jezelf zijn!